Dokumenty prawa wewnątrzszkolnego

Dokumenty prawa wewnątrzszkolnego
  • Regulamin szkoły

Podstawową prawidłowego funkcjonowania każdej placówki oświatowej dla dzieci i młodzieży są dokumenty prawa wewnątrzszkolnego. Ich elementarnym przykładem jest regulamin szkoły ustalające zasady zachowania uczniów oraz nauczycieli. Jest to dokument zawierający zasady postępowania podczas godzin lekcyjnych oraz przerw. Ponadto zawiera informacje będące podstawą funkcjonowania szatni oraz świetlicy. Można w nim znaleźć zasady, wedle których zwalnia się uczniów z zajęć edukacyjnych.

Regulamin szkoły zawiera podstawowe reguły organizowania imprez, konkursów, zawodów sportowych i innych ważnych szkolnych wydarzeń. Poza tym określa sposób postępowania wobec usprawiedliwionych oraz nieusprawiedliwionych nieobecność w szkole. Może też zawierać zasady tworzenie zespołów klasowych.

  • Uchwały Rady Pedagogicznej

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym mogącym tworzyć dokumenty prawa wewnątrzszkolnego w postaci uchwał. Mogą one dotyczyć wyników klasyfikacji i promocji uczniów. Nierzadko odnoszą się do niestandardowych form nauczania, które zostały zaopiniowane przez rodziców i nauczycieli.

Ponadto uchwały dotyczą sposobów doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdzania bieżących planów pracy placówki edukacyjnej. Bywa, że odnoszą się do mniej przyjemnych spraw, takich jak skreślenie dziecka z listy uczniów danej szkoły. Poza tym mogą zawierać projekt planu finansowego placówki.

  • Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Dyrektor ma prawo wydawania zarządzeń w sprawach dotyczących funkcjonowania prowadzonej przez niego placówki edukacyjnej. Często jest to plan finansowy dla szkoły, który jest później realizowany przez księgowego. W szczególnych sytuacjach, na przykład w czasie trwania pandemii mogą to być zarządzenia dotyczące częściowego lub całkowitego zawieszania zajęć lekcyjnych. Poza tym odnoszą się do powoływania komisji rekrutacyjnych oraz sposobów ich działania. Warto dodać, że wydawane przez dyrektora zarządzenia nie mogą być sprzeczne z podstawą prawną wynikającą z przepisów dotyczących danego zagadnienia.


Rada Rodziców w szkole

Rada Rodziców w szkole - jakie zadania i obowiązki?

Placówki oświatowo-opiekuńcze, czyli po prostu szkoły to tak naprawdę wyjątkowo złożone "organizmy". Warto zau

Autor migol37
Sylwetka absolwenta gimnazjum

Sylwetka absolwenta gimnazjum - jaka powinna być?

Gimnazjum często nazywane jest swoistym okresem przejściowym pomiędzy szkołą podstawową, a finalnym udanie się

Autor migol37
Native speaker online

Nauka języka angielskiego z native speakerem online - szybkie i skuteczne rezultaty!

Ostatnie lata zmieniły nasze przyzwyczajenia. Pandemia pokazała, że praca zdalna i hybrydowa może być wydajna,

Autor migol37
Jakie lektury obowiązują w gimnazjum

Obowiązkowe lektury w gimnazjum - Ranking najbardziej popularnych w 2023

Lektury szkolne to nieodłączny element edukacji uczniów gimnazjalnych, mający na celu rozwijanie umiejętności

Autor migol37
Rekrutacja do gimnazjum

Jak przebiega rekrutacja do gimnazjum?

Rekrutacja do gimnazjum może przebiegać różnie, w zależności od poszczególnych szkół. Bardzo często jednak rek

Autor migol37
Rekrutacja do szkoły dokumenty

Rekrutacja do szkoły - dokumenty i kryteria

W życiu każdego dziecka przychodzi moment, w którym swoje ulubione zabawki będzie ono musiało zamienić na szko

Autor migol37